Obsah

MAS Opavsko

"Genius regionis krajiny na hranici Moravy a Slezska je nesmazatelně vepsán do barevné mozaiky úrodných polí v nížinách řek, do divokých hvozdů a bohatství nerostů Nízkého Jeseníku, do řemeslných tradic a odkazu úspěšných podnikatelů působících na Opavsku v dobách průmyslové revoluce, do četných panských sídel, sakrálních staveb i technických památek. Území obcí Místní akční skupiny Opavsko je domovem pracovitých lidí inspirovaných historií a tradicemi"

Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) byla založena jako občanské sdružení v roce 2006. Byl tak položen základ pro vznik otevřeného partnerství veřejných a soukromých subjektů, především obcí, zemědělců, podnikatelů i neziskových organizací, propojující ve své činnosti různorodé aktivity rozvíjející život na venkově.

Od roku 2009 má sdružení příležitost realizovat svůj klíčový rozvojový dokument - Strategický plán LEADER s názvem „Opavsku to omastíme“. Na principech tohoto dokumentu jsou žadatelům rozdělovány dotační prostředky z Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER. Tyto prostředky již několik let účelně promazávají kolečka venkovské ekonomiky.

Členskou základnu Místní akční skupiny Opavsko tvoří již 92 subjektů. Region je vymezen územím 53 členských obcí. Zahrnuje venkovská území podél pravého břehu řeky Opavy až k Ostravě, na jihu Vítkovsko a Budišovsko, jinými slovy území čtyř mikroregionů: Matice Slezské, Opavska severozápad, Mikroregionu Hvozdnice a Mikroregionu Moravice.

V současné době se sdružení intenzivně připravuje na nové úkoly související s rozvojem venkova v letech 2014 – 2020. Na základě získaných zkušeností se již dnes rýsují zřetelná témata, která budou prioritami rozvoje venkova v následujícím období. Místní akční skupina Opavsko bude pokračovat ve snaze rozvíjet venkov jako otevřená názorová platforma dávající prostor všem aktérům života na venkově.

Zajímavosti a charakter území MAS Opavsko

Opavský venkov je různorodou mozaikou přírodního bohatství, dokladů pestré historie, tradic a lidského umu. Území obcí MAS Opavsko bylo osidlováno již od pravěku, což dokládají četné archeologické nálezy, např. v okolí Holasovic. Většina současných sídel vznikla v období středověké kolonizace. V celé řadě obcí je dochováno původní panské sídlo v podobě zřícenin středověkých hradů a tvrzí nebo mladších panských sídel – zámků s hospodářským zázemím a parkem. Nejznámějšími zámky, nazývanými též pohádkové, je dvojice bílého a červeného zámku s parkem na skalnatém ostrohu v Hradci nad Moravicí a malebný zámek s hospodářským zázemím (sýpka, vošárna, ovčín, oranžerie) v Raduni. Z řady dalších lze zmínit a doporučit k návštěvě zámecké areály v Kyjovicích, Litultovicích či Štáblovicích. Ze zřícenin starých hradů je nejpůsobivější Vikštejn u obce Radkov.

Množství dochovaných sakrálních památek, kostelů, kaplí, křížků, božích muk a drobných staveb v krajině tvoří ideální podmínky pro turistiku a odpočinek. Unikátním dokladem lidové architektury je vesnická památková rezervace Lipina (u Štáblovic), která byla založena koncem 18. století, na místě zpustlé osady, jako ves raabizační.

Jednotící přírodní prvek území tvoří hustá síť vodních toků. Úrodnou údolní nivu vytvořila řeka Opava. Řeka Moravice se zařezává do hlubokých lesnatých a skalnatých údolí, tvoří osu přírodního parku Moravice. Řeka je každoročně cílem stovek vodáků, kteří si od přehradní nádrže Kružberk až po Hradec nad Moravicí, užívají nevšední zážitek v kulisách působivého přírodního prostředí. Říčka Hvozdnice je jedinečná ve svých meandrech s lužními ekosystémy a rybníky. Svůj půvab si zachovávají říčky Setina a Sezina v klidovém lesnatém území mezi Hradcem nad Moravicí a Ostravou.

Krajina břidlice

Původní a čistá krajina zůstala zachována na Vítkovsku a Budišovsku, život obyvatel zde byl po staletí úzce spjat s těžbou černého zlata Nízkého Jeseníku - břidlice. Pozůstatky ukončené těžby kvalitních pokrývačských břidlic utvářejí nezaměnitelný kolorit venkovské krajiny. Zalesněné břidlicové haldy a zatopené lomy např. v Jakartovicích, v okolí Vítkova a Budišova nad Budišovkou, se staly, pro svůj genius loci a klid, vyhledávanou rekreační zónou obyvatel měst.

Přírodní bohatství a čistota venkovského prostředí skrývá svůj potenciál také v pramenech uhličité minerální kyselky, které vyvěrají v Jánských Koupelích a ve Lhotce u Litultovic. Pramen léčivé vody návštěvníky osvěží rovněž u Kaple sv. Anny u obce Sosnová. Oblíbeným cílem mnoha rodin a zájezdů bývá Arboretum Nový Dvůr s bohatou sbírkou rostlin všech světadílů.

Technická úroveň a dovednost našich předků promítnutá do stavebních objektů, strojů a technologií je na území Místní akční skupiny Opavsko dochována v desítkách příkladů.

Do údolí řeky Moravice se v letech 1890 až 1891 nesmazatelně vtiskl podnikatelský duch Carla Weisshuhna, který s příslovečnou pílí a důvtipem vybudoval současně se stavbou papírny v Žimrovicích unikátní vodní náhon pro dopravu dřevní hmoty a zároveň vody jako suroviny i levného zdroje energie pro papírnu. Weisshuhnův kanál je dlouhý 3,6 km, je po celé své délce veden ve svazích zdejších strmých skalnatých kopců. Dílo ozvláštňují technické delikatesy jako skálou vedené tunely a dva mohutné kamenné akvadukty. V současné době je vodní dílo pečlivě udržováno a je chráněno jako technická památka.

Z vojenských památek novodobé historie je unikátní soustava betonových pevností v okolí Opavy, např. Milostovice, Háj ve Slezsku. Linie lehkých i těžkých opevnění vznikla v době ohrožení mladého československého státu ve 30. letech 20. století. Památník II. světové války v Hrabyni přibližuje chronologicky dějiny II. světové války i civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu.

Nádherně zachovalý dřevěný větrný mlýn v Cholticích u Litultovic žije harmonikou svého majitele, poutavá prohlídka interiéru a zachované mlecí technologie je jedinečnou exkurzí do života mlýnáře na Opavsku před více než 100 lety. Zrekonstruovaný Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích je následníkem starého vodního mlýna, dnes slouží k rekreaci. K vidění je původní náhon a turbína dodnes vyrábějící elektřinu. Areál a budova mlýna U vodníka Slámy ve Lhotě u Háje ve Slezsku jsou také rekonstruovány, na návštěvníky se těší nově vybudované mlynářské muzeum a mlynářské naučné stezky.

Historii a hmotnou kulturu obcí MAS Opavsko můžeme okusit v několika dalších venkovských muzeích a expozicích. Muzeum Slezský venkov je umístěno v objektu bývalého panského dvora v Holasovicích. Na svých sbírkách obsahujících řemeslné, zemědělské nástroje, dobové uniformy či kroje dokumentuje meziválečný život Slezanů. Muzeum historie Litultovic připomíná dávný způsob života na venkově, historii obce, zámku, představuje bohatý spolkový život litultovických občanů, významné osobnosti, řemeslnické cechy. Muzeum venkovského života v Radkově se nachází v budově bývalé fary z roku 1800. V expozici představuje předměty denní potřeby, nezvyklé nářadí a nástroje, osobnost hraběte Camilla Razumovského, pokoj faráře i černou kuchyni s kotlem a vařechou na míchání povidel.

Spolkový život jednotlivých obcí nabízí pestrou paletu sportovních a rekreačních příležitostí i kulturně – společenských akcí (kácení máje, karmaše s doprovodnými pouťovými atrakcemi,

taneční zábavy včetně hodů a plesů). Můžete se přesvědčit, že každá i sebemenší obec má svoji jedinečnou historii, kterou dokládají cenné kulturní památky a tradice.

MAS Opavsko Vás zve k návštěvě zajímavých kulturních i přírodních lokalit, míst známých i méně známých.